Začátkem roku  2016 byla zahájena spolupráce  pro rok 2016/2018 se vzdělávací a poradenskou společností AHRA – Consulting, s.r.o. zabývající se rozvojem lidských zdrojů a zapojení se do  projektu „budování EXCELENCE V  POSKYTOVÁNÍ sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Tato spolupráce nám prostřednictvím pěti  projektových aktivit bude nápomocna  při zvyšování  růstu kvality námi poskytovaných služeb. Stěžejními organizacemi zapojenými do tohoto projektu je  naše organizace a Slezská diakonie, se kterou v oblasti vzdělávání spolupracujeme již od roku 2013.

Vzdělávání bylo zahájeno koncem srpna 2016.

Hlavním cílem první projektové klíčové aktivity je provedení sebehodnocení organizace a následné zhodnocení sebehodnotící zprávy metodikou RADAR celého systému řízení poskytování sociálních služeb, a to metodikou modelu excelence EFQM, která hodnotí systém poskytování sociálních služeb nejen optikou dodržování zákonných standardů kvality, ale kvalitu poskytování služeb vnímá v širším kontextu. A to počínaje hodnocením sytému řízení, systému práce s pracovníky, partnery, veřejností, využíváním zdrojů, ale také nastavením interních procesů a dosaženými výsledky a výstupy organizace, a to jak z pohledu klientů služeb, tak dosažených ekonomických výsledků a výsledků z pohledu pracovníků.

V rámci druhé aktivity se zástupci organizace zúčastní  benchmarkingových setkání v partnerských i nepartnerských organizacích působících v sociálních službách v Moravskoslezském kraji, kteří v regionu působí v oblasti poskytování sociální péče a  pracovníci naší organizace i další pracovníci poskytovatelů sociálních služeb budou sdílet své zkušenosti v oblastech dodržování standardů kvality, transformace služeb, sdílení zkušeností v přímé péči u klientů služeb atd.

Třetí aktivita bude podporou při tvorbě interních metodik pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty popisující osvědčenou praxi v komunikaci s nimi a péči o ně.

Témata budou vygenerována z výstupů sebehodnotící zprávy a z hodnocení zákonných standardů, který typ poskytované služby či interní proces je nejslabší stránkou organizace.

Cílem čtvrté aktivity bude zhodnocení kvality stávajících postupů aplikace získaných znalostí a dovedností pracovníků v sociálních službách do své stávající praxe.

Pátá aktivita bude prostředkem ke zhodnocení proběhlých aktivit projektu ve vztahu ke zvyšování kvality jak řízení organizace, tak poskytování a zejména zvyšování kvality vybraných poskytovaných sociálních služeb.