Posláním sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, je pomáhat dětem a dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a péči tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí a dělat běžné činnosti.

Osobní asistence je poskytována ve dvou formách:

 • ve škole v průběhu školního vyučování,
 • v přirozeném prostředí, především v domácnostech uživatelů.
Název zařízeníOsobní asistence
Druh službyslužby sociální péče
Forma službyterénní služba
Kapacita15 uživatelů
Provozní dobanepřetržitý provoz
PoskytovatelCentrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
Máchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec
Služba poskytována od1.9.2008
Místo, kde se služba poskytujeslužba se poskytuje na území města Třince

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina osobní asistence

Uživatelem služby osobní asistence se může stát dítě nebo dospělá osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ve věku  3–35 let:

 • děti, mládež a dospělí od zahájení povinné školní docházky do 26 let, kteří využívají osobní asistenci ve školním prostředí,
 • děti a dospělí ve věku od 3-35 let, kteří využívají osobní asistenci v domácím nebo jiném přirozeném prostředí.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • zájemce potřebuje zdravotní výkony,
 • zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme,
 • z důvodu naplněné kapacity,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle služby osobní asistence

Cíle směrem k uživatelům

 • cílem je uživatel, který má kontakt s běžným prostředím (vrstevníky, svou rodinou, s přáteli, se svou třídou, prací apod.),
 • cílem je zvýšit schopnost a posílit dovednosti uživatele vykonávat běžné činnosti samostatně nebo s podporou asistenta, (tzn. dokázal se napít, najíst, dojít si na toaletu, atd. – dle individuálního plánu uživatele),
 • cílem je uživatel, který je samostatný ve vyjadřování (aby byl schopen nějakým způsobem sdělit, vyjádřit své potřeby),
 • cílem je uživatel, který tráví svůj volný čas s ohledem na své záliby (tzn. možnost zvolit si nové aktivity a zájmy, které ho lákají, ale nemohl nebo nedokázal je bez asistence dělat – např. jít do kina, na procházku, do cukrárny, do divadla, atd.).

Cíle směrem k rozvoji služby

 • Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok. Sestavené cíle na daný rok jsou přiloženy ve složce standardů.

Zásady poskytované služby

Zásada individuálního přístupu

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby a požadavky uživatelů),
 • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

Zásada dodržování práv a lidské důstojnosti

 • zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod (klademe důraz na lidskou důstojnost každého uživatele),
 • respektování soukromí a intimity uživatele,
 • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

Zásada partnerství

 • stavíme na partnerském přístupu k uživatelům, jednáme s uživateli jako se sobě rovnými,
 • aktivně komunikujeme s uživateli a jejich rodinnými příslušníky.

Zásada odbornosti

 • pracovníci splňují kvalifikační a osobnostní předpoklady pro výkon svých funkcí,
 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich pracovníků,
 • týmově spolupracujeme se všemi pracovníky, klademe důraz na předávání informací.

Služba osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (pomoc či asistence při konzumaci a podávání jídla, zvyklosti uživatele při jídle, krájení potravin, mixování, …),
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (běžná úprava zevnějšku, ladění barev při oblékání, ukládání oblečení, postup co první, apod.),
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (osobní asistence dle potřeb uživatele v prostředí, které si sám určí, stanoví si míru podpory či dohledu, upozorňování na nerovnosti, slovní vedení, dotyková orientace, používání pomůcek při pohybu v prostoru, apod.),
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (zda využívá nějaké pomůcky, jaká poloha mu vyhovuje, jak obvykle tráví čas – na vozíku, na zemi, apod.),

pomoc při osobní hygieně

 • pomoc pří úkonech osobní hygieny (asistence při mytí, česání, běžné úpravě zevnějšku, četnost, kdy uživatel potřebuje pomoc při hygieně tj. ráno nebo po jídle, apod.),
 • pomoc při použití WC (asistence a pomoc na toaletě, určení si míry podpory, pomoc při přebalování, jaké pomůcky obvykle používá, kdy potřebuje tuto pomoc, jak často, apod.),

pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití (pomoc při vaření uživateli a chystání jídla, tj. krájení, mixování, odšťavňování, vaření, ohřívání, zvyklosti uživatele při jídle, způsob stolování, apod.),

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (pomoc s drobným běžným úklidem – tj. mytí nádobí, vysávání, vytírání, skládání oblečení, příprava školních pomůcek, hraček, apod.),
 • nákupy a běžné pochůzky (pomoc uživateli při nákupech v obchodech, pochůzky po nákupních centrech,vyzvedávání pošty, návštěvy kadeřníka, lékárny,…)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc a podpora v péči o dítě (v případě, že uživatel má děti, pak pomoc s péči o něj, vyzvedávání dítěte ze školky, apod.),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (dle individuálních potřeb vycházky ven za rodinou, za zábavou, za koníčky, prací, školou, jedná se o pravidelné navštěvování kroužků, kamarádů, vyznačení si pravidelných dnů, kdy někam chodí, apod.), ,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pomoc při dělání běžných činností spojených s manipulací s malými, drobnými, ale i jinými věcmi – např. s mobile, se spotřebiči, s internetem; nácvik sebeobsluhy, pomoc při upevňování schopnosti komunikace s ostatními lidmi, na úřadech, cestování hromadnou dopravou, atd.),

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (obnáší doprovázení uživatele všude tam, kam dle svých skutečných potřeb chce nebo musí; doprovod může být pěšky, hromadnou dopravou, s holí, avšak asistentka nemůže řídit auto uživatele. K doprovázení musí být zajištěny nezbytné podmínky – asistentka nemůže doprovázet, když je sněhová kalamita a na trase se nachází spousta překážek např. u silnice nejsou chodníky, apod.),

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (hájení zájmu uživatel v kontaktu s jinými lidmi a to jak s jeho vrstevníky tak s cizími lidmi, osvěta v oblasti práv uživatele, apod.),
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyzvedávání věcí z čistírny, pomoc při vyřizování dokladů, příspěvků, návštěva kadeřníka, pedikéra, fotografa, nákupy dárků, apod.).

Fakultitativní činnosti

V rámci sociální služby osobní asistence dále nabízíme fakultativní činnosti, které jsou poskytované nad rámec základních činností.

Fakultitativní službou v osobní asistenci je:

 • léčebná rehabilitace
 • poskytování stravy.

Pravidla pro využívání léčebné rehabilitace

Rehabilitaci nabízíme jako fakultativní službu uživatelům osobní asistence, která je poskytována na adrese: Máchova 1134, 739 61 Třinec.  Proto, aby mohl uživatel osobní asistence začít využívat rehabilitaci musí donést doporučení od praktického lékaře a poté se nechat vyšetřit rehabilitačním lékařem našeho zařízení, který mu na základě vyšetření naordinuje léčbu, na kterou pak pravidelně dochází na určenou adresu ke konkrétnímu fyzioterapeutovi. Rozsah a četnost rehabilitační péče je podrobně popsána v léčebném rehabilitačním plánu.

Ke stažení