Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Zároveň se snažíme ulehčit rodině v náročné péči o dítě s postižením.

Název zařízeníDenní stacionář PAPRSEK
Druh službyslužby sociální péče
Forma službyambulantní služba
Zařízení sociálních služebdenní stacionář
Kapacita25 uživatelů
Provozní dobapondělí až pátek od 6.00 – 16.00 hod.,
provoz stacionáře je po celý rok v pracovních dnech, kromě období Vánočních prázdnin
Místo poskytováníOldřichovice čp. 783, 739 61 Třinec od 01. 03. 2024
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina

Do cílové skupiny spadají děti a mládež od 1 do 18 let s různým typem zdravotního postižení (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, poruchami řeči, v kombinaci s ADHD), kteří potřebují pomoc a podporu v péči o sebe sama.

 

Přednostně poskytujeme službu osobám s místem trvalého bydliště v Třinci, případně ze spádové oblasti a okolních obcí.

Cíle služby

Směrem k uživatelům

 • zvýšit soběstačnost uživatelů, podpořit celkový rozvoj jejich dovedností a dále upevňovat již nabyté návyky v oblasti soběstačnosti (samostatnost při jídle, používání WC, oblékání a svlékání, pochopit režim dne a průběh sociální služby, atd.),
 • zajistit pocit spokojenosti (pravidelné polohování, bazální stimulace, zajištění tepelného komfortu),
 • posunout uživatele ve vývoji řeči a schopnosti komunikace (logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, mluvení, vyjadřování svých potřeb, používání mateřského jazyka a v komunikačních dovednostech, atd.),
 • posunout uživatele v pohybových aktivitách (zlepšit chůzi, upevnit schopnost přemisťování, rozvinout schopnost koordinace končetin, atd.),
 • posunout uživatele ve vývoji zraku (u dětí tupozrakých zlepšit zrakovou ostrost, u dětí nevidomých cvičit hmat, sluch, čich, orientaci v prostoru; u dětí slabozrakých zkvalitňovat zrakové vjemy využíváním speciálních pomůcek, atd.),
 • zlepšovat psychomotorický vývoj dítěte, aby bylo schopno brzkého přestupu do běžného vzdělávacího zařízení.

Naplňování všech těchto cílů budeme sledovat v Individuálních plánech uživatelů, kde konkrétně zjistíme na základě záznamů, sdělení klíčového pracovníka a dle jednotlivých odborných pracovníků z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie na jakých cílech se pracovalo a jakým způsobem byla nebo nebyla daná dovednost u uživatele rozvinuta, posílena nebo zvýšená.

Cíle směrem k rozvoji služby

Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok.

Zásady poskytovaných služeb

Zásada individuálního přístupu

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby
  a požadavky uživatelů),
 • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

Zásada důstojnosti uživatele

 • uplatňujeme individuální přístup k uživateli k jeho jedinečnosti, respektujeme jeho volbu a potřeby,
 • dodržujeme práva uživatelů, snažíme se o respektování individuálních životních hodnot uživatelů,
 • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

Zásada partnerství

 • podporujeme uživatele v aktivním přístupu k životu a v posilování jejich soběstačnosti,
 • pracovníci uživateli pomáhají a podporují ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže uživatel vlastními silami zvládnout sám, podporujeme rozhodnutí uživatele a zodpovědnost za sebe,
 • pracovníci naslouchají přáním, podnětům a připomínkám uživatelů a jejich zákonných zástupců.

Zásada týmové práce

 • máme týmový způsob práce a jednotný přístup zaměstnanců k uživateli,
 • pracovníci tvoří tým, který v průběhu služby komplexně pomáhá plnit  cíle spolupráce uživatelů.

Zásada odbornosti

 • v zařízení pracují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační požadavky. Uživatelům se věnují odborní pracovníci z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie.
 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců; pracovníci se pravidelně účastní kurzů a seminářů.

Sociální služba Denní stacionář PAPRSEK  nabízí tyto základní činnosti vymezené Zákonem č. 108/2006 Sb.

 

Základní činnosti
a)
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

1.      Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

·         oblékání a svlékání,

·         zapínání knoflíků a zipů,

·         obouvání, zouvání,

·         celková úprava vzhledu,

·         skládání a úklid oděvů,

·         oblékání a svlékání v ložnici.

2.      Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

·         přesun do postele, na matraci, vak, vodní lůžko, lehátko, kočárku, vozíku a zpět,

·         polohování, zajištění pravidelné změny polohy.

3.      Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

·         stání nebo chůze s pomocí pracovníka,

·         posazení se s pomocí,

·         vedení za ruku,

·         překonávání překážek (schod, práh apod.),

·         pomoc při jízdě na invalidním vozíku,

·         slovní navigování,

·         manipulace s kompenzační pomůckou při pohybu (chodítko),

·         přesun a obsluha invalidního vozíku.

4.      Pomoc a podpora při podávání jídla a pití      

·         příprava, porcování a podávání jídla,

·         ohřátí jídla,

·         dodržování pitného režimu,

·         slovní podpora,

·         přelití tekutin,

·         použití příboru,

·         bryndák,

·         vybízení uživatele k napití se.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.      pomoc při úkonech osobní hygieny

·         omývání a otírání pusy,

·         mytí a utírání rukou

·         pomoc při manipulaci s vodovodním kohoutkem, s použitím mýdla,

·         manipulace se zásobníkem na papírové ručníky,

·         česání a úprava vlasů,

·         utírání a čištění nosu při rýmě,

·         čištění a nasazení brýlí,

·         umývání očí,

·         stříhání nehtů,

·         pilování nehtů,

·         lakování nehtů,

·         v případě potřeby sprchování,

·         čištění zubů,

·         čištění očí,

·         ošetření kůže,

·         ošetření jizev krémem,

·         zvlhčování rtů,

·         balzám na rty,

·         otírání slin,

·         výměna bryndáku.

2.      Pomoc při použití WC

·         slovní pomoc či slovní vedení,

·         dohled a doprovod k WC,

·         použití WC/nočníku s pomocí pracovníka,

·         výměna plen u inkontinentních uživatelů, včetně očisty těla,

·         výměna menstruačních vložek,

·         oblékání/svlékání,

·         úprava oděvů před a po použití WC/nočníku,

·         očista použité toalety/nočníku nebo přebalovacího stolu.

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.      Pracovně výchovná činnost

·         konstruktivní hry,

·         vedení k uklízení hraček a dalších předmětů,

·         kreativní a výtvarná činnost,

·         nácvik praktických činností,

·         nácvik stolování,

·         nácvik sociálních dovedností.

2.      Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

·         oslavy narozenin, jmenin,

·         tělesná výchova,

·         procvičování motoriky jednotlivých částí těla, prstů,

·         koordinační cvičení,

·         podpora a pomoc v rozvoji motorických dovedností uživatele (jemná/hrubá motorika),

·         sportovní aktivity (v tělocvičně/na zahradě),

·         podpora a nácvik komunikace,

·         neverbální komunikace,

·         nácvik sebeobsluhy,

·         ranní kruh,

·         volné hry,

·         odpolední relaxace.

 

3.      Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

·         předškolní příprava,

·         logopedická prevence, logopedická péče

·         tyflopedická péče

·         práce a hry na tabletu/PC,

·         sledování TV a DVD,

·         předškolní příprava,

·         rozumová výchova,

·         smyslová výchova,

·         předčítání knížek,

·         společenské a stolní hry.

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
·         Návštěvy kin, divadla, restaurací, muzeí, knihovny,

·         procházky po okolí (lesopark),

·         příprava kočáru,

·         návštěvy jarmarku, trhů, obchodů,

·         setkávání se s rodiči,

·         pravidelné konzultace se zákonným zástupcem a vyměňování informací o uživateli,

·         projednávání cílů se zákonnými zástupci.

e) Sociálně terapeutické činnosti:
·         Canisterapie (zahrnuje práci canisterapeutky s uživatelem individuálně nebo skupinově)

·         psychologická péče (zahrnuje práci psychologa organizace s uživatelem individuálně nebo společně s jeho zákonným zástupcem)

·        Snoezelen místnost,

·        bazální stimulace,

·        relaxace,

·        dechové cvičení,

·        relaxační cvičení (odpočinek na vaku, relaxační podložce, vodní posteli, v hamace, na houpačce či trampolíně),

·        hudební výchova (zpívánky, hry s hudbou, hra na hudební nástroje, rytmizace),

·        muzikoterapie,

·        arteterapie,

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
·         Podpora klienta při uplatňování vlastní vůle – povídání a hry na téma práv člověka, ochrana před zneužíváním,

·         pomoc a podpora při poznávání vnějších rizik,

·         sociální poradenství

·         trvalý dohled (včetně pasivního dohledu) při uplatňování vlastní vůle (libých – nelibých pocitů).

Fakultitativní činnosti

Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci nabízíme všem uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK, kteří si mohou zvolit, zda  ji budou chtít využívat nebo nikoliv. Pokud uživatel Denního stacionáře PAPRSEK má  zájem využívat léčebnou rehabilitaci, pak je zapotřebí, aby jej vyšetřil rehabilitační lékař našeho zařízení. Lékař na základě vyšetření stanoví, zda léčbu potřebuje či nikoliv a určí konkrétní postupy. Uživatel pak na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři, dle stanoveného Léčebného rehabilitačního plánu. Léčebnou rehabilitaci pak zajišťují fyzioterapeuti.  Fakultativní službou, která je hrazena ze zdravotního pojištění jsou léčebně rehabilitační úkony, které jsou uživateli poskytovány (jedná se zejména o cvičení Vojtovou metodou, Bobath kocept, parafín a magnetoterapie, vodoléčba a další). Registraci u konkrétní zdravotní pojišťovny mají oprávnění zjišťovat pouze fyzioterapeuti léčebné rehabilitace.

Svoz uživatelů

Svozem uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  PAPRSEK na ul. Máchova  1134, Třinec.

Podrobná pravidla svozu uživatelů upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.

Ke stažení


Fotogalerie31