Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Zároveň se snažíme ulehčit rodině v náročné péči o dítě s postižením.

Název zařízeníDenní stacionář PAPRSEK
Druh službyslužby sociální péče
Forma službyambulantní služba
Zařízení sociálních služebdenní stacionář
Kapacita25 uživatelů
Provozní dobapondělí až pátek od 6.00 – 16.00 hod.,
provoz stacionáře je po celý rok v pracovních dnech, kromě období Vánočních prázdnin
Místo poskytováníMáchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina

Do cílové skupiny spadají děti a mládež od 1 do 18 let s různým typem zdravotního postižení (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, poruchami řeči, v kombinaci s ADHD), kteří potřebují pomoc a podporu v péči o sebe sama.

Cíle služby

Směrem k uživatelům

 • zvýšit soběstačnost uživatelů, podpořit celkový rozvoj jejich dovedností a dále upevňovat již nabyté návyky v oblasti soběstačnosti (samostatnost při jídle, používání WC, oblékání a svlékání, pochopit režim dne a průběh sociální služby, atd.),
 • zajistit pocit spokojenosti (pravidelné polohování, bazální stimulace, zajištění tepelného komfortu),
 • posunout uživatele ve vývoji řeči a schopnosti komunikace (logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, mluvení, vyjadřování svých potřeb, používání mateřského jazyka a v komunikačních dovednostech, atd.),
 • posunout uživatele v pohybových aktivitách (zlepšit chůzi, upevnit schopnost přemisťování, rozvinout schopnost koordinace končetin, atd.),
 • posunout uživatele ve vývoji zraku (u dětí tupozrakých zlepšit zrakovou ostrost, u dětí nevidomých cvičit hmat, sluch, čich, orientaci v prostoru; u dětí slabozrakých zkvalitňovat zrakové vjemy využíváním speciálních pomůcek, atd.),
 • zlepšovat psychomotorický vývoj dítěte, aby bylo schopno brzkého přestupu do běžného vzdělávacího zařízení.

Naplňování všech těchto cílů budeme sledovat v Individuálních plánech uživatelů, kde konkrétně zjistíme na základě záznamů, sdělení klíčového pracovníka a dle jednotlivých odborných pracovníků z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie na jakých cílech se pracovalo a jakým způsobem byla nebo nebyla daná dovednost u uživatele rozvinuta, posílena nebo zvýšená.

Cíle směrem k rozvoji služby

Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok.

Zásady poskytovaných služeb

Zásada individuálního přístupu

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby
  a požadavky uživatelů),
 • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

Zásada důstojnosti uživatele

 • uplatňujeme individuální přístup k uživateli k jeho jedinečnosti, respektujeme jeho volbu a potřeby,
 • dodržujeme práva uživatelů, snažíme se o respektování individuálních životních hodnot uživatelů,
 • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

Zásada partnerství

 • podporujeme uživatele v aktivním přístupu k životu a v posilování jejich soběstačnosti,
 • pracovníci uživateli pomáhají a podporují ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže uživatel vlastními silami zvládnout sám, podporujeme rozhodnutí uživatele a zodpovědnost za sebe,
 • pracovníci naslouchají přáním, podnětům a připomínkám uživatelů a jejich zákonných zástupců.

Zásada týmové práce

 • máme týmový způsob práce a jednotný přístup zaměstnanců k uživateli,
 • pracovníci tvoří tým, který v průběhu služby komplexně pomáhá plnit  cíle spolupráce uživatelů.

Zásada odbornosti

 • v zařízení pracují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační požadavky. Uživatelům se věnují odborní pracovníci z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie.
 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců; pracovníci se pravidelně účastní kurzů a seminářů.

Sociální služba Denní stacionář PAPRSEK  nabízí tyto základní činnosti vymezené Zákonem č. 108/2006 Sb.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (jednotlivé konkrétní činnosti při oblékání a svlékání jsou dělané buďto: pouze s dohledem pracovníka a uživatel je vykonává samostatně nebo jsou vykonávané s dohledem a slovním vedením pracovníka a uživatel se je snaží udělat sám, popřípadě se mu lehce pomůže nebo jsou pracovníkem dělané za uživatele); konkrétně sem započítáváme: oblékání a svlékání spodního prádla, ponožek, triček, košil, kalhot a šatů, pyžam, zapínání knoflíků, zipů, nazouvání a zouvání papučí, bot, celková úprava vzhledu – zastrčení trička do kalhot, zapínání a zavazování,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (týká se uživatelů, kteří mají nějakým způsobem omezenou možnost samostatného pohybu a to buďto u uživatelů, kteří pouze leží nebo u těch, kteří se dokážou plazit nebo chodit po čtyřech); konkrétně sem započítáváme: nadzvednutí, přeložení z jednoho místa na druhé (z vozíku na zem, ze země na lůžko, z lůžka na vozík), přesun uživatelů ze sedu, lehu, z kolen, z polohy na zádech nebo na břiše,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (buďto uživatel tuto činnost zvládá samostatně, ale vždy má dohled pracovníka nebo se uživatel samostatně pohybuje a orientuje v prostoru, ale má dohled pracovníka a jeho slovní vedení nebo je uživatel odkázán úplně na pracovníka); konkrétně sem započítáváme: samostatnou chůzi, samostatné stání, posazení se, vedení za ruku, změnu polohy, pohyb po místnostech, chůze po schodech, jízdu na invalidním vozíčku nebo kočárku, jízdu výtahem a hmatovou orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (u této činnosti u jednotlivých uživatelů je rozdílný dohled tzn. rozlišujeme „pouhý“ dohled pracovníka u uživatele, který se samostatně nají, dále dohledem a slovním vedením pracovníka pro uživatele, kterým je třeba připomínat, aby si např. brali menší sousta, aby nehltali, aby si jídlo zapili, aby nemluvili apod. a pak je to celková podpora a podávání jídla pro uživatelé , kteří to sami nedokážou); konkrétně sem započítáváme: podávání jídla, krájení, mixování, mačkání, odšťavňování, ohřev jídla, plnění nosičů, instalace pultu k podávání stravy, podávání bryndáků, zvukovo-hmatová komunikace signalizující podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

 • pomoc při  úkonech osobní hygieny  (rozlišujeme opět zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel si samostatně zajistí svou hygienu nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškerou hygienu provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: mytí a utírání rukou a obličeje, v případě potřeby i celého těla, utírání  a omývání pusy od slin, česání, utírání a čištění nosu při rýmě, odsávání hlenů,
 • pomoc při použití WC (to jak dlouho daný úkon trvá a jak je náročný opět záleží na tom na kolik je uživatel samostatný, rozlišujeme zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel samostatně používá WC nebo nočník nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškeré úkony spojené s použitím WC provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: slovní připomínání pomocí otázky – chce se ti na záchod?, pomoc při vysazování na nočník, pisoár nebo WC, přidržování a držení uživatele v určité poloze na WC, utírání, případně omývání vlhčeným ubrouskem, přebalování a výměna plen.

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně  výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Do těchto výchovných, vzdělávacích a  aktivizačních činností zahrnujeme širokou škálu činností, které jsou uživateli poskytovány individuálně nebo skupinově. Dělíme je do dalších podskupin: pracovní a výtvarná výchova – tj. modelování, lepení, trhání, stříhání, navlékání, konstruktivní hry; hudební výchova – tj. zpěv, pohybové hříčky, hra na nástroje, rytmizace, tanec, hry; tělesná výchova – tj. rozcvičky, cvičení na nářadí, pohyb v tělocvičně, motorika jednotlivých části těla a prstů, koordinační cvičení, dechová cvičení, na zahradě – pohyb na trojkolkách, koloběžkách, odrážedlech; rozumová výchova – tj. čtení pohádek, vyprávění si příběhů, doplňování obrázků, matematické představy; logopedická prevence –  která probíhá skupinově a jejím cílem je, aby uživatelé byli co nejlépe vzdělávání v oblasti správné výslovnosti a používání mateřského jazyka. Pro uživatelé, kteří jsou v předškolním věku je zde zřízena třída s předškolní přípravou, která pracuje s uživateli tak, aby byli co nejlépe připraveni na vstup do školy. Do těchto základních činností zahrnujeme i vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání, kterým chápeme i čas a nové nápady pracovníků přímé péče pro výrobu pomůcek pro uživatelé, díky kterým se lépe začlení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (kontakt s rodinou uživatele s jeho rodiči, prarodiči a všemi, kteří uživatele vyzvedávají ze zařízení, pravidelné vzájemné konzultace a vyměňování si informací o uživateli, jeho dovednostech a postupech. Setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, svátku Matek, kde mají možnost vidět své dítě při vystoupení. Vycházky s uživateli ven, do lesoparku, na jarmarky, trhy, do divadla, do muzea.

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (do této základní činnosti započítáváme péči psychologa zařízení, který jednou za půl roku může vyšetřit uživatele a vypracovat (vždy se svolením zákonného zástupce) tzv. Psychologické posouzení, kde psycholog doporučí na co by bylo vhodné se zaměřit v oblasti další práce s uživatelem. Dále sem patří tyflopedagogická péče pro uživatelé, kteří mají nějaké zrakové postižení. Péče logopeda, který pracuje s uživateli, kteří potřebují individuální logopedickou péči. Uživatel rovněž tráví čas na rehabilitaci, kdy mu fyzioterapeut poskytuje podporu a péči tj. základní činnosti denního stacionáře, mimo samotné rehabilitační cvičení. Dále sem započítáváme práci uživatelů na počítači, volnou hru na zaměstnání a jiné dětské hry, sledování DVD a televize, odpolední odpočinek a relaxace (v ložnici) nebo herně, popřípadě na vodním lůžku.

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – vysvětlování dětem, co jsou jejich práva a co povinnosti – o svých právech se uživatelé nejvíce dozví přirozeně při všech výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Zájem dítěte hájíme nejen v kontextu s ostatními uživateli, ale také apelujeme na rodiče dětí a na ostatní pracovníky. Všem uživatelům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme, pokud se na nás obrátí, základní sociální poradenství.

Fakultitativní činnosti

Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci nabízíme všem uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK, kteří si mohou zvolit, zda  ji budou chtít využívat nebo nikoliv. Pokud uživatel Denního stacionáře PAPRSEK má  zájem využívat léčebnou rehabilitaci, pak je zapotřebí, aby jej vyšetřil rehabilitační lékař našeho zařízení. Lékař na základě vyšetření stanoví, zda léčbu potřebuje či nikoliv a určí konkrétní postupy. Uživatel pak na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři, dle stanoveného Léčebného rehabilitačního plánu. Léčebnou rehabilitaci pak zajišťují fyzioterapeuti. Součástí základních činností ve stacionáři je i doprovod na rehabilitaci, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc na toaletě, výchovné činnosti – uživatel všechny tyto činnosti využívá i v průběhu rehabilitace, a proto čas strávený na rehabilitaci je hrazený stejně jako základní činnosti v denním stacionáři. Fakultativní službou, která je hrazena ze zdravotního pojištění jsou léčebně rehabilitační úkony, které jsou uživateli poskytovány (jedná se zejména o cvičení Vojtovou metodou, Bobath kocept, parafín a magnetoterapie, vodoléčba a další). Registraci u konkrétní zdravotní pojišťovny mají oprávnění zjišťovat pouze fyzioterapeuti léčebné rehabilitace.

Svoz uživatelů

Svozem  uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  PAPRSEK na ul. Máchova  1134, Třinec; event.  převoz do místa svého bydliště, na hipoterapii apod. Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu uživatelů na invalidním vozíku.

Podrobná pravidla svozu uživatelů upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.

Ke stažení


Fotogalerie31