POSLÁNÍ

 Usilujeme o to, aby lidé s mentálním a kombinovaným postižením strávili den v bezpečném, příjemném, a přátelském prostředí a učili se žít co nejběžnějším způsobem života. Nabízenými činnostmi podporujeme rozvoj dovedností, které jim umožní být ve svém životě co nejvíce soběstační, a to s ohledem na jejich individuální potřeby.

Službu poskytujeme přednostně osobám z území města Třince, jeho spádové oblasti, okolních obcí a v případě volné kapacity pak i osobám z jiných regionů.

MOTTO

„Záleží nám na tom, abyste u nás zažili co nejvíce radosti, smíchu a pohodové atmosféry. Jsme tým dobrých a ochotných pracovníků s velkým ♥ , který Vás podporuje nejen v běžných činnostech, ale pomáhá Vám najít a ocenit to nejlepší ve Vás“.

Název zařízeníDenní stacionář RADOST
Druh službyslužby sociální péče
Forma službyambulantní služba
Zařízení sociálních služebdenní stacionář
Kapacita30 osob
Provozní dobav pracovní dny od 6.00 – 16.00 hod.
Místo poskytováníČapkova 708, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Jsme tady pro osoby s mentálním handicapem (případně v kombinaci s dalším postižením) ve věku od 18 do 45 let.

Službu neposkytujeme osobám s trvalou a úplnou ztrátou zraku nebo sluchu. Toto vymezení se nedotýká osob, s nimiž byla uzavřena smlouva do 01.11.2023.

Službu můžeme poskytnout i osobám na invalidním vozíku.

 

KAPACITA SLUŽBY

Službu můžeme poskytnout současně maximálně 30 klientům.

V jednom dni můžeme poskytnout službu maximálně 12 osobám na invalidním vozíku.

 

CÍLE SLUŽBY

Osoby, které podporujeme,

 • mají přiměřené schopnosti v péči o sebe sama (úprava zevnějšku, hygiena, soběstačnost v péči o sebe, uspokojování základních biologických potřeb – jídlo, tekutiny, odpočinek, pohyb);
 • samostatně nebo s přiměřenou podporou rozhodují o svém životě (pracují na posilování a udržování samostatnosti, zvýšení sebevědomí a sebeovládání – práce s emocemi, komunikačních dovedností, prosazování vlastní vůle, znají svá práva, umí vyjádřit svůj názor;
 • jsou zapojeni do běžného života a využívají běžně dostupné prostředky a zdroje s přiměřenou podporou (zabezpečení budoucího života, zvyšování soběstačnosti v praktickém životě, práce na zahradě, společenské aktivity, rozvíjí vztahy, navštěvují restaurace, akce, výlety jako běžní lidé, mají nové zážitky);
 • mají možnost trávit čas činnostmi, které dělají rádi a které je rozvíjejí (bezpečné, aktivní a kreativní trávení času, tvoření, sportovní činnosti ad.).

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 1. Zásada individuálního přístupu
 • klademe důraz na individuální potřeby každého klienta, tzn. že zohledňujeme jeho potřeby, požadavky a aktuální životní situaci (individuální rozsah poskytování služby, nabídka fakultativních činností apod.)
 • nasloucháme přáním, podnětům a připomínkám klientů (umíme rozpoznat i neverbální vyjadřování klientů)
 • naše prostředí umožňuje, aby každý klient mohl trávit svůj den dle svých potřeb (klient má možnost využít například snoezelen místnost, terasu, zahradu apod.).
 1. Zásada otevřené komunikace a upřímnosti
 • zapojování klienta do spolurozhodování – posilování sebevědomí a sebeurčení klientů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat
 • aktivně komunikujeme s rodinnými příslušníky či opatrovníky klientů
 1. Zásada týmové spolupráce
 • naším společným cílem je naplňování potřeb klientů, na naplňování tohoto cíle se všichni spolupodílíme, vzájemně se doplňujeme a respektujeme
 • podporujeme rozvoj specifických dovedností našich pracovníků
 • snažíme se práci organizovat tak, aby pracovníci mohli využít své silné stránky
 • v případě neobvyklých nebo sporných situací se na řešení podílí celý tým
 1. Zásada respektu
 • klademe důraz na lidskou důstojnost každého klienta
 • respektujeme soukromí a právo na intimitu každého klienta
 • posilujeme a respektujeme rozhodnutí klienta v záležitostech každodenního života
 • jednáme s klienty tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednáno s námi
 • respektujeme rodinu a prostředí, v němž klient žije

 

CO NABÍZÍME

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní činnosti

 • odbornou léčebnou rehabilitaci – pokud má klient zájem využívat léčebnou rehabilitaci, je  vyšetřen rehabilitačním lékařem našeho zařízení, který stanoví, zda klient rehabilitační léčbu potřebuje či nikoliv, a doporučí konkrétní léčebně rehabilitační úkony; léčba je hrazena ze zdravotního pojištění, čas strávený na rehabilitaci je hrazen klientem jen v rozsahu poskytnuté podpory pracovníkem, pokud podporu při rehabilitaci potřebuje (např. doprovod na rehabilitaci, pomoc při svlékání a oblékání ad.). Klient na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři dle stanoveného „Léčebného rehabilitačního plánu“. Rehabilitaci zajišťují fyzioterapeuti.
 • svoz klientů – svozem  klient se rozumí   přeprava  klientů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  RADOST na ul. Čapkova 708, Třinec event.  převoz do místa svého bydliště. Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, DACIA DOKKER nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu klientů na invalidním vozíku. Podrobná pravidla svozu klientů upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.

Ke stažení


Fotogalerie31