Posláním Denního stacionáře RADOST je poskytnutí osobám s mentálním a kombinovaným postižením (od 18 do 45 let věku) podporu a pomoc v jejich zdravotním omezení a zmírnění tak jejich nepříznivé sociální situace (oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu), která vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Nabízíme aktivní způsob trávení dne v bezpečném a bezbariérovém prostředí. Klademe důraz na individuální potřeby uživatelů, podporu soběstačnosti, rozvoj jejich schopností a dovedností a sociální začlenění těchto osob.

Název zařízeníDenní stacionář RADOST
Druh službyslužby sociální péče
Forma službyambulantní služba
Zařízení sociálních služebdenní stacionář
Kapacita35 uživatelů
Provozní dobav pracovní dny od 6.00 – 16.00 hod.
Místo poskytováníČapkova 708, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina

Pro koho tady jsme aneb cílová skupina

 • Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku. Celkem můžeme službu poskytnout 35 uživatelům.

Sociální službu nemůžeme poskytnout, když

 • zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme,
 • z důvodu naplněné kapacity,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší 6 měsíců smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Co chceme a kam směřujeme aneb cíle služby

Směrem k uživatelům

 • aktivní naplnění volného času uživatelů v zařízení (zpěv, práce v keramické dílně, ergoterapie),
 • začlenění do společnosti (návštěva divadla, muzea, kina, výstavy, cukrárny),
 • získání, udržení a zvýšení schopností v péči o sebe sama (úprava zevnějšku, stolování, hygiena, soběstačnost),
 • udržování a rozvíjení schopností a dovedností (domácnost, nakupování, vaření, pracovní činnosti, hospodaření s penězi apod.).

Směrem k rozvoji služby

 • usilovat o neustálé zkvalitňování služby s přihlédnutím k potřebám uživatelů;
 • zvyšovat odbornost poskytované služby;
 • rozšiřovat nabídku aktivit, v nichž mohou uživatelé nalézt sebeuplatnění a zvyšovat svou nezávislost.

Jak pracujeme aneb zásady poskytované služby

Zásada individuálního přístupu

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby a požadavky uživatelů)
 • nasloucháme přáním, podnětům a připomínkám uživatelů

Zásada partnerství

 • stavíme na partnerském přístupu k uživatelům (jednáme s uživateli jako sobě rovnými)
 • aktivně komunikujeme s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů

Zásada dodržování práv a lidské důstojnosti

 • zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod (klademe důraz na lidskou důstojnost každého uživatele)
 • zapojování uživatele do spolurozhodování – posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

Zásada odbornosti

 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců (účastníme se kurzů, seminářů).

Zásada týmové spolupráce

 • zapojení všech pracovníků týmu, jednotný přístup k uživateli.

Co nabízíme

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní činnosti

 • odbornou léčebnou rehabilitaci – pokud má uživatel zájem využívat léčebnou rehabilitaci, je  vyšetřen rehabilitačním lékařem našeho zařízení, který stanoví, zda uživatel rehabilitační léčbu potřebuje či nikoliv, a doporučí konkrétní léčebně rehabilitační úkony; léčba je hrazena ze zdravotního pojištění, čas strávený na rehabilitaci je hrazen uživatelem stejně jako základní činnosti v denním stacionáři (doprovod na rehabilitaci, pomoc při svlékání a oblékání ad.). Uživatel na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři dle stanoveného „Léčebného rehabilitačního plánu“. Rehabilitaci zajišťují fyzioterapeuti.
 • svoz uživatelů – svozem  uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  RADOST na ul. Čapkova 708, Třinec event.  převoz do místa svého bydliště. Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu uživatelů na invalidním vozíku. Podrobná pravidla svozu uživatelů  upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.

Ke stažení


Fotogalerie31