POPIS SLUŽBY

Posláním Dětské skupiny PAMPELIŠKA (dále jen DS PAMPELIŠKA) poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizací je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Služba DS PAMPELIŠKA spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Do cílové skupiny spadají děti zdravé i děti se speciálními / specifickými potřebami, kterým v rámci služby nabízíme odbornou logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační, psychologickou péči a předškolní přípravu.

Název zařízeníDětská skupina PAMPELIŠKA
Kapacita24 dětí, 2 oddělení po 12 dětech
Provozní dobav pracovní dny

pondělí, středa od 6.00 do 18.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 do 16.00 hod.

Místo poskytováníMáchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec

DS PAMPELIŠKA je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina”.

DS PAMPELIŠKA se nachází v budově organizace na ul. Máchova 1134 v Třinci.  Poskytovatel splňuje zajištění technických požadavků na prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, zajištění hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině úměrné počtu dětí v dětské skupině a zajištění požadavků požární ochrany.

 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se řídí:

 • Zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění účinném od 1. 10. 2021; tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě
  v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby;
 • Vyhláškou č. 350/2021 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona
  o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (obsahuje také hygienické požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí);
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – pro dětskou skupinu nad 12 dětí.

 SLUŽBA JE URČENA:

 • přednostně pro děti pracujících občanů statutárního města Třince, kteří mají ve své péči dítě ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, kdy minimálně jeden rodič musí být zaměstnán, nebo musí studovat, podnikat nebo být veden v evidenci úřadu práce;
 • pro děti zaměstnanců Magistrátu města Třince a zaměstnanců příspěvkových organizací statutárního města Třince, kteří mají ve své péči dítě ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
 • V případě volné kapacity pak i pro děti občanů okolních obcí pracujících na území statutárního města Třince, kteří mají ve své péči dítě ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

CÍLE SLUŽBY:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání;
 2. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí;
 3. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;
 4. úspěšné zvládnutí adaptace dítěte;
 5. uspokojování specifických potřeb dětí;
 6. vytváření správných postojů a návyků;
 7. nenásilné vedení k tvorbě zájmů, k ochotě učit se – mít radost z poznání nového, tvořit, nebát se dílčího nezdaru;
 8. navození spokojenosti z činnosti samé bez nároků na kvalitu výkonů, podpora zdravého sebevědomí;
 9. vedení k empatii, ke zvládání sociálních dovedností úměrně s věkem.

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím pracovníků klademe důraz na:

 • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
 • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte,
 • formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
 • ověřený program MUDr. Věry Kleplové (speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru), jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
 • na podporu talentu a tvořivosti.

CENA SLUŽBY

 • Služba je poskytována za úhradu, která vychází z aktuálního ceníku.
 • K dispozici je celodenní pitný režim a stravování přizpůsobené věkové struktuře.
 • Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů ze strany rodičů. Financování této služby je zajišťováno s využitím státního příspěvku
  na provoz dětské skupiny.

 

Ke stažení


Fotogalerie30