Zařízení můžete navštívit osobně na adrese Čapkova 708, 739 61 Třinec, nebo nás kontaktovat telefonicky na čísle 558 993 752. Jednat s Vámi bude sociální pracovník, popř. vedoucí zařízení.

S kompetentními pracovníky můžete jednat v pracovních dnech od 7:00 hod. ‑ 15:30 hod. nebo si také sjednat schůzku v jiných hodinách na základě předchozí domluvy.

Na začátku jednání Vám sdělíme informace o službě v azylovém domě. Vysvětlíme Vám poslání, cíle poskytované služby, zásady naší práce, sdělíme Vám nabídku základních a fakultativních činností, místo a čas poskytování služby, cenu za poskytované služby dle aktuálního ceníku, způsoby úhrady za poskytnuté služby, kapacitu zařízení atd. Srozumitelným způsobem Vás také seznámíme se způsobem poskytování služby a vysvětlíme Vám všechny podmínky pro uzavření smlouvy. Umožníme Vám taktéž prohlídku zařízení.

Předáme Vám žádost o umístění a vysvětlíme Vám, jakým způsobem ji řádně vyplnit. Vyplněnou žádost můžete zaslat poštou na adresu zařízení (viz výše) nebo osobně odevzdat v kanceláři sociálního pracovníka, který zavede Vaši žádost do evidence zájemců o službu. Pokud se v zařízení uvolní místo, oslovíme nového zájemce o službu dle této evidence.

Východiska pro hodnocení žádosti o poskytnutí sociální služby

  • Trvalý pobyt
  • Počet dětí uvedených v žádosti o poskytnutí sociální služby
  • Bytová situace
  • Akutní ztráta bydlení
  • Rodinné zázemí
  • Jiná ohrožení a rizika (např. riziko odejmutí dítěte, domácí násilí)
  • Neuhrazené závazky vůči organizaci
  • Urgence ze strany oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • Datum podání žádosti