Cílová skupina osobní asistence

Uživatelem služby osobní asistence se může stát dítě nebo dospělá osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ve věku  3–35 let: 

 • děti, mládež a dospělí od zahájení povinné školní docházky do 26 let, kteří využívají osobní asistenci ve školním prostředí,
 • děti a dospělí ve věku od 3-35 let, kteří využívají osobní asistenci v domácím nebo jiném přirozeném prostředí.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • zájemce potřebuje specializované zdravotní výkony, péči ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme,
 • z důvodu naplněné kapacity,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle služby osobní asistence

Cíle směrem k uživatelům

 • aby uživatel mohl žít kvalitním životem ve svém přirozeném prostředí,
 • vést uživatele ke kontaktu s běžným prostředím (vrstevníky, svou rodinou, s přáteli, se  svou třídou,  prací apod.),
 • aby se zvýšila schopnost a posílila dovednost uživatele vykonávat běžné činnosti samostatně nebo s podporou asistenta, (tzn. dokázal se napít, najíst, dojít si na toaletu,   atd. – dle individuálního plánu uživatele),
 • aby se uživatel dokázal samostatně vyjádřit (nějakým způsobem sdělit, vykomunikovat své potřeby),  
 • aby uživatel měl možnost trávit svůj volný čas s ohledem na své záliby (tzn. možnost zvolit si nové aktivity a zájmy, které ho lákají, ale nemohl nebo nedokázal je bez asistence dělat – např. jít do kina, na procházku, do cukrárny, do divadla, atd.).                                 

Cíle směrem k rozvoji služby

 • Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné  Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok a sestavené cíle na daný rok jsou přiloženy ve složce standardů.