Centrum sociální pomoci Třinec je  příspěvkovou organizací města Třince, jejíž základním  posláním  je  poskytovat sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života  společnosti, a  v  případech,  kdy  toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Centrum sociální pomoci Třinec poskytuje:

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Denní stacionář PAPRSEK –  pro  děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči).
 • Denní stacionář RADOST – pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku.
 • Osobní asistence - pro děti nebo dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ve věku  3–35 let:
  • děti, mládež a dospělí od zahájení povinné školní docházky do 26 let, kteří využívají osobní asistenci ve školním prostředí,
  • děti a dospělí ve věku od 3-35 let, kteří využívají osobní asistenci v domácím nebo jiném přirozeném prostředí.
 • Azylový dům pro rodiče s dětmi – pro matky s dětmi, těhotné ženy a výjimečně otce a prarodiče, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • Dům na půl cesty - pro mladé dospělé od 18 do 26  let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí výchovné ústavy, dětské domovy, školská zařízení.

2. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

 • Léčebná rehabilitace - je poskytována ambulantní formou, osobám od narození do 50 let v Denním stacionáři PAPRSEK a v Denním stacionáři RADOST. 

3. DALŠÍ ČINNOST

 • Dětská skupina PAMPELIŠKA, s kapacitou 24 dětí, je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako "dětská skupina".

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • Hlídání dětí - služba je určená dětem předškolního a školního věku a nabízí celodenní program pro dítě.
 • Hostinská činnost; realitní činnost; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí; masérské, rekondiční a regenerační služby; praní a žehlení prádla.

„Tím nejcennějším, co člověk v životě má, je jeho lidskost, jeho city,
jeho schopnost navazovat s druhými lidmi kontakt.....“

a my se snažíme dělat vše, abychom pomohli našim uživatelům  toto zachovat.