Mediace

Od roku 2012 začala naše organizace na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dle zákona 359/1999 Sb. §40 odstavce 1) poskytovat odborné poradenství pro péči o děti, rodinnou mediaci.  Mediace je mimosoudní řešení složité situace za pomoci prostředníka, mediátora. Je to neformální proces, ale přesně strukturovaný. Mediátor je školený profesionál, který je zodpovědný za řízení procesu, za efektivní komunikaci a na rozdíl od soudce neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Je připraven naslouchat oběma účastníkům, pracovat s jejich emocemi, jejich  složitou  situaci  dobře  sleduje  a  nastalé  problémy  pojmenovává  a  předkládá  je  jako témata  k  jednání.  Cílem  mediace  je  vést  jednání  k  porozumění,  smírnému  řešení a k vytvoření  vzájemně  přijatelné  dohody.  Ta  slouží  především klientům – je pro ně potvrzením, že k řešení došly a za jakých podmínek. Může být  také  předložena  soudu ke schválení či k jeho dalšímu rozhodování.

Zaměřujeme se na řešení rodinných kauz a problémů v rodině:

  • v průběhu manželství - nastavení pravidel,
  • při rozpadu manželství - úprava majetku, úprava bydlení, styk s dětmi, výchova, výživa,
  • po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi,
  • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory.

Cena platná od 01.01.2016 :

  • první mediační sezení: 250,- Kč / za sezení
  • každé další mediační sezení:  100,- Kč / za hodinu
  • v  případě, že  klienti mediace jsou  v hmotné nouzi (nedosáhnou  částky životního  minima) bude první i další mediační sezení poskytováno za 50% cenu (nutno doložit potvrzení z ÚP, že je osoba osobou v hmotné nouzi).

Kontaktní osoba:

Mediační činnost je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.