Dětská skupina PAMPELIŠKA

Zřídit Dětskou skupinu PAMPELIŠKA k 1.7.2015 s kapacitou 12 dětí k  rozhodlo Zastupitelstvo Města Třince na svém 2. zasedání dne 09.12.2014 prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec.

Dětská skupina PAMPELIŠKA byla registrována  Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“.

Kapacita k 1.4.2018 - oddělení I. a oddělení II. po 12 dětech - celkem 24 dětí.  Dětská skupina PAMPELIŠKA byla rozšířena i pro  děti se specifickými potřebami.

Dětská skupina PAMPELIŠKA je určena:

 • pro děti pracujících občanů města Třince, kteří mají ve své péči děti ve věku od 1 roku do doby zahájení školní docházky
 • pro děti zaměstnanců MěÚ Třinec a zaměstnanců příspěvkových organizací města Třince
 • pro děti občanů okolních obcí pracujících na území města Třince.

Dětská skupina PAMPELIŠKA  je pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nachází se  v budově organizace Centra sociální pomoci Třinec na ul. Máchova 1134 v Třinci, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a  Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím odborných pracovníků:

 • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
 • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského  myšlení  a  posilování  soustředění, které  je  základem  úspěšného  poznávání a učení,
 • budeme rovněž uplatňovat praxí ověřený program MUDr. Věry Kleplové (speciální cvičení koordinace pohybů  a smyslů posilující mozkovou souhru), jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň  poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
 • budeme se také zaměřovat na podporu talentu a tvořivosti,
 • k dispozici bude odborné  psychologické poradenství pro péči o děti,
 • celodenní stravování bude přizpůsobeno věkové struktuře (aktuální jídelní lístek bude obsahovat seznam alergenů).  

Naše provozní doba je každý pracovní den:

 • pondělí a středa - od  6:00 do 18:00 hod.
 • úterý, čtvrtek a pátek – od 6:00 do 16:00 hod.

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně z důvodu jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Přijetí dítěte do Dětské skupiny PAMPELIŠKA:

 • do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do předškolního věku,
 • rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává „Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny PAMPELIŠKA“ na předepsaném formuláři řediteli nebo kompetentnímu zástupci,
 • přílohou „Žádosti o umístění dítěte v Dětské skupině PAMPELIŠKA“ je  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení  o pravidelném očkování dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů),
 • v případě potřeby a volné kapacity je možno přijmout dítě do dětské skupiny i mimo řádný termín v průběhu roku.

Cena služby Dětské skupiny PAMPELIŠKA

Cena služby Dětské skupiny PAMPELIŠKA, kterou rodič hradí, je stanovena Radou města Třince. Cena služby nezahrnuje stravování.

Kontakt:

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Dětská skupina PAMPELIŠKA                                                                                                                                                                                     Máchova 1134, 739 61 Třinec

 • Mgr. Karolína Görög, vedoucí Dětské skupiny PAMPELIŠKA

       tel. 558 332 167, 739 553 326, detskaskupina@csptrinec.cz

 • Mgr. Kamil Raszka, ředitel organizace

        tel. 558 339 006, 739 205 106, reditel@csptrinec.cz

       

PROJEKT DĚTSKÁ SKUPINA PAMPELIŠKA je spolufinancován Evropskou unií

Rozšíření služeb péče o dítě v regionu, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002167

2019 Plán výchovy a péče DS PAMPELIŠKA.pdf (1,8 MB)      

Vyjádření lékaře - 2018.pdf (199591)

2019 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ PAMPELIŠKA.pdf (4 MB)


ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY 2018.pdf (473142)