Jak pracujeme aneb zásady poskytované služby

ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU:

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby a požadavky uživatelů)
 • nasloucháme přáním, podnětům a připomínkám uživatelů

ZÁSADA PARTNERSTVÍ:

 • stavíme na partnerském přístupu k uživatelům (jednáme s uživateli jako sobě rovnými)
 • aktivně komunikujeme s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů

      ZÁSADA DODRŽOVÁNÍ PRÁV A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI:

 • zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod (klademe důraz na lidskou důstojnost každého uživatele)
 • zapojování uživatele do spolurozhodování - posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

ZÁSADA ODBORNOSTI:

 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců (účastníme se kurzů, seminářů).

ZÁSADA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE:

 • zapojení všech pracovníků týmu, jednotný přístup k uživateli.

 

Co nabízíme

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Stravu: 

 • snídaně, obědy, odpolední ovocné svačinky,
 • diety dle potřeb uživatele,
 • strava se dováží z kuchyně Centra sociální pomoci Třinec, p. o., Máchova ul., Třinec.

Fakultativní činnosti:

 • odbornou léčebnou rehabilitaci - pokud uživatel má zájem využívat léčebnou rehabilitace, je zapotřebí, aby jej vyšetřil rehabilitační lékař našeho zařízení. Uživatel na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři dle stanoveného "Léčebného rehabilitačního plánu",

 • svoz uživatelů - svozem  uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  RADOST na ul. Čapkova 708, Třinec event.  převoz do místa svého bydliště, na hipoterapii apod. Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu uživatelů na invalidním vozíku.Podrobná pravidla svozu uživatelů  upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.