Cílová skupina                                            

 

                     

Pro koho tady jsme aneb cílová skupina:

 • Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku. Celkem můžeme službu poskytnout 35 uživatelům.

 

Sociální službu nemůžeme poskytnout, když:

 • zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme,
 • z důvodu naplněné kapacity,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypověděna v době kratší 6 měsíců smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

     Co chceme a kam směřujeme aneb cíle služby

Směrem k uživatelům

 • aktivní naplnění volného času uživatelů v zařízení (zpěv, práce v keramické dílně, ergoterapie),
 • zvýšena podpora začlenění do společnosti (návštěva divadla, muzea, kina, výstavy, cukrárny),
 • získání, udržení a zvýšení schopností v péči o sebe sama (úprava zevnějšku, stolování, hygiena, soběstačnost),
 • udržování a rozvíjení schopností a dovedností (domácnost, nakupování, vaření, pracovní činnosti, hospodaření s penězi apod.).

Směrem k rozvoji služby

 • usilovat o neustálé zkvalitňování služby s přihlédnutím k potřebám uživatelů;
 • zvyšovat odbornost poskytované služby;
 • rozšiřovat nabídku aktivit, v nichž mohou uživatelé nalézt sebeuplatnění a zvyšovat svou nezávislost např. v keramické dílně (která je nově vytvořena a vybavena hned vedle denní místnosti v DS RADOST), v muzikoterapii, chtěli bychom zvláštní místnost vyhrazenou pro muzikoterapii, vybavenou CD s relaxační hudbou, vhodným nábytkem.

Jednání se zájemcem o službu:
Zájemce o sociální službu kontaktuje vedoucího zařízení nebo sociálního pracovníka a domluví si schůzku, kde je podrobně seznámen s nabízenými službami. Vyhodnotí se,zda zájemce spadá do cílové skupiny a splňuje veškerá kritéria potřebná pro zařazení do denního stacionáře. Poté se předá  Žádost o přijetí do sociální služby a společně s žadatelem se vyplní formulář  "Zjišťování potřeb a míry podpory žadatele o sociální službu Denní stacionář RADOST". Před nástupem do zařízení je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. 

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“):
Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Organizace může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze tehdy,  pokud zájemce nesplňuje uvedená kritéria.