Sociální služba Denní stacionář PAPRSEK  nabízí tyto základní činnosti vymezené Zákonem č. 108/2006 Sb.:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (jednotlivé konkrétní činnosti při oblékání a svlékání jsou dělané buďto: pouze s dohledem pracovníka a uživatel je vykonává samostatně nebo jsou vykonávané s dohledem a slovním vedením pracovníka a uživatel se je snaží udělat sám, popřípadě se mu lehce pomůže nebo jsou pracovníkem dělané za uživatele); konkrétně sem započítáváme: oblékání a svlékání spodního prádla, ponožek, triček, košil, kalhot a šatů, pyžam, zapínání knoflíků, zipů, nazouvání a zouvání papučí, bot, celková úprava vzhledu - zastrčení trička do kalhot, zapínání a zavazování,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (týká se uživatelů, kteří mají nějakým způsobem omezenou možnost samostatného pohybu a to buďto u uživatelů, kteří pouze leží nebo u těch, kteří se dokážou plazit nebo chodit po čtyřech); konkrétně sem započítáváme: nadzvednutí, přeložení z jednoho místa na druhé (z vozíku na zem, ze země na lůžko, z lůžka na vozík), přesun uživatelů ze sedu, lehu, z kolen, z polohy na zádech nebo na břiše,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (buďto uživatel tuto činnost zvládá samostatně, ale vždy má dohled pracovníka nebo se uživatel samostatně pohybuje a orientuje v prostoru, ale má dohled pracovníka a jeho slovní vedení nebo je uživatel odkázán úplně na pracovníka); konkrétně sem započítáváme: samostatnou chůzi, samostatné stání, posazení se, vedení za ruku, změnu polohy, pohyb po místnostech, chůze po schodech, jízdu na invalidním vozíčku nebo kočárku, jízdu výtahem a hmatovou orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (u této činnosti u jednotlivých uživatelů je rozdílný dohled tzn. rozlišujeme "pouhý" dohled pracovníka u uživatele, který se samostatně nají, dále dohledem a slovním vedením pracovníka pro uživatele, kterým je třeba připomínat, aby si např. brali menší sousta, aby nehltali, aby si jídlo zapili, aby nemluvili apod. a pak je to celková podpora a podávání jídla pro uživatelé , kteří to sami nedokážou); konkrétně sem započítáváme: podávání jídla, krájení, mixování, mačkání, odšťavňování, ohřev jídla, plnění nosičů, instalace pultu k podávání stravy, podávání bryndáků, zvukovo-hmatová komunikace signalizující podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

 • pomoc při  úkonech osobní hygieny  (rozlišujeme opět zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel si samostatně zajistí svou hygienu nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškerou hygienu provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: mytí a utírání rukou a obličeje, v případě potřeby i celého těla, utírání  a omývání pusy od slin, česání, utírání a čištění nosu při rýmě, odsávání hlenů,
 • pomoc při použití WC (to jak dlouho daný úkon trvá a jak je náročný opět záleží na tom na kolik je uživatel samostatný, rozlišujeme zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel samostatně používá WC nebo nočník nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškeré úkony spojené s použitím WC provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: slovní připomínání pomocí otázky - chce se ti na záchod?, pomoc při vysazování na nočník, pisoár nebo WC, přidržování a držení uživatele v určité poloze na WC, utírání, případně omývání vlhčeným ubrouskem, přebalování a výměna plen.

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 • pracovně  výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Do těchto výchovných, vzdělávacích a  aktivizačních činností zahrnujeme širokou škálu činností, které jsou uživateli poskytovány individuálně nebo skupinově. Dělíme je do dalších podskupin: pracovní a výtvarná výchova - tj. modelování, lepení, trhání, stříhání, navlékání, konstruktivní hry; hudební výchova - tj. zpěv, pohybové hříčky, hra na nástroje, rytmizace, tanec, hry; tělesná výchova - tj. rozcvičky, cvičení na nářadí, pohyb v tělocvičně, motorika jednotlivých části těla a prstů, koordinační cvičení, dechová cvičení, na zahradě - pohyb na trojkolkách, koloběžkách, odrážedlech; rozumová výchova - tj. čtení pohádek, vyprávění si příběhů, doplňování obrázků, matematické představy; logopedická prevence -  která probíhá skupinově a jejím cílem je, aby uživatelé byli co nejlépe vzdělávání v oblasti správné výslovnosti a používání mateřského jazyka. Pro uživatelé, kteří jsou v předškolním věku je zde zřízena třída s předškolní přípravou, která pracuje s uživateli tak, aby byli co nejlépe připraveni na vstup do školy. Do těchto základních činností zahrnujeme i vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání, kterým chápeme i čas a nové nápady pracovníků přímé péče pro výrobu pomůcek pro uživatelé, díky kterým se lépe začlení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (kontakt s rodinou uživatele s jeho rodiči, prarodiči a všemi, kteří uživatele vyzvedávají ze zařízení, pravidelné vzájemné konzultace a vyměňování si informací o uživateli, jeho dovednostech a postupech. Setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, svátku Matek, kde mají možnost vidět své dítě při vystoupení. Vycházky s uživateli ven, do lesoparku, na jarmarky, trhy, do divadla, do muzea.

Sociálně terapeutické činnosti 

 • socioterapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (do této základní činnosti započítáváme péči psychologa zařízení, který jednou za půl roku může vyšetřit uživatele a vypracovat (vždy se svolením zákonného zástupce) tzv. Psychologické posouzení, kde psycholog doporučí na co by bylo vhodné se zaměřit v oblasti další práce s uživatelem. Dále sem patří tyflopedagogická péče pro uživatelé, kteří mají nějaké zrakové postižení. Péče logopeda, který pracuje s uživateli, kteří potřebují individuální logopedickou péči. Uživatel rovněž tráví čas na rehabilitaci, kdy mu fyzioterapeut poskytuje podporu a péči tj. základní činnosti denního stacionáře, mimo samotné rehabilitační cvičení. Dále sem započítáváme práci uživatelů na počítači, volnou hru na zaměstnání a jiné dětské hry, sledování DVD a televize, odpolední odpočinek a relaxace (v ložnici) nebo herně, popřípadě na vodním lůžku.

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí   

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - vysvětlování dětem, co jsou jejich práva a co povinnosti - o svých právech se uživatelé nejvíce dozví přirozeně při všech výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Zájem dítěte hájíme nejen v kontextu s ostatními uživateli, ale také apelujeme na rodiče dětí a na ostatní pracovníky. Všem uživatelům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme, pokud se na nás obrátí, základní sociální poradenství.