Cílová skupina Denního stacionáře PAPRSEK

Do cílové skupiny spadají děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči).

Komu službu neposkytujeme:

  • zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme,
  • z důvodu naplněné kapacity,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle služby

Směrem k uživatelům:

  • zvýšit  soběstačnost uživatelů, podpořit celkový rozvoj jejich dovedností a dále upevňovat již nabyté návyky v oblasti soběstačnosti (samostatnost při jídle, používání WC, oblékání a svlékání, pochopit režim dne a průběh sociální služby, atd.),
  • posunout uživatele ve vývoji řeči (mluvení, vyjadřování svých potřeb, používání mateřského jazyka a v komunikačních dovednostech, atd.),
  • posunout uživatele v pohybových aktivitách (zlepšit chůzi, upevnit schopnost přemisťování, rozvinout schopnost koordinace končetin, atd.),
  • posunout uživatele ve vývoji zraku (u dětí tupozrakých zlepšit zrakovou ostrost, u dětí nevidomých cvičit hmat, sluch, čich, orientaci v prostoru a připravovat na výuku Braillova písma, u dětí slabozrakých zkvalitňovat zrakové vjemy využíváním speciálních pomůcek, atd.),
  • posunout uživatele s poruchou sluchu ve schopnosti komunikace (logopedie, alternativní komunikace),
  • zvyšovat schopnost začlenění uživatelů do běžné společnosti (do běžné MŠ nebo do běžné školy, atd.)

 

Cíle směrem k rozvoji služby

Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok.